A kategória

Tanfolyam tájékoztató „A” kategória

I. Cégadatok

1. Képzőszerv neve: Janik András E.V. Autósiskolája
2. Cím: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/a
3. Telefon: 06-30/492-7514
4. Adószám:63008474-1-33
5. e-mail: abonyi.autosiskola@t-online.hu
6. Iskolavezető: Janik András
7. Felnőttképzés Nyilvántartási száma: 00412-2008
8. Ügyfélfogadó címe: 2740 Nagykőrösi út 10/a
9. Ügy-félfogadási idő: Péntek de: 08-12 ig, du:13-17 ig
II. Oktatási helyszínek
1. Elméleti oktatás: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/a
2. Tanpálya: 2700 Cegléd Trombitás u 9 sz
3. Gyakorlati oktatás váltási helye: Alapoktatás esetén, a tanpályán, főoktatásban pedig a tanulóval egyeztetett helyen.
III. Tájékoztató a képzési szolgáltatásokról és a vizsgára bocsátás feltételeiről
1. Az ügyfélfogadás rendje
a. Jármű vezetői tanfolyamra iskolánk ügyfél-szolgálati irodájában, telefonon, illetve tanfolyamindítás meghirdetésekor lehet jelentkezni. Ezeken a helyeken veheti át a szükséges nyomtatványokat, és itt kap részletes tájékoztatást a képzésről, és a vizsgára bocsátás feltételeiről.
2. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei
a. Minden induló tanfolyam esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
b. Nyomtatványok kitöltése: Minden tanfolyam indításakor, illetve az ügyfél-szolgálati irodában az ügyféllel elektronikus Jelentkezési lap, Felnőttképzési szerződés és egy Meghatalmazás kerül kitöltésre, aminek a kinyomtatott változatát aláírja.
c. Gépjármű vezetői engedély megszerzéséhez a 8 ált iskolai végzettséget bizonyítvánnyal igazolni szükséges.
d. Tandíjbefizetés készpénzzel, bizonylat ellenében az iskolavezetőnél lehetséges.
e. Életkor szerint, tanfolyamra csak az vehető fel, aki külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte.

Beiskolázás: 23,5 év Elméleti vizsga:23 ¾ év Jármű kezelési vizsga: 24 év Forgalmi vizsga: 24 év betöltése

f. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették. Továbbá szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit (bizonyítvány, orvosi alkalmassági igazolás) az iskolavezetőnek leadta, illetve a tandíjat és vizsgadíjat befizette. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.
A számítógépes elméleti vizsga helye: KAV Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont (Cegléd, Dohány u. 31.)
g. Sikertelen elméleti vizsga 5 munkanap eltelte után, a szükséges díj befizetésével ismételhető.
h. Gyakorlati vizsga jármű kezelési és forgalmi vizsgatárgyakból áll, s vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Forgalmi vizsga csak sikeres jármű kezelési vizsga után tehető le. Sikertelen gyakorlati vizsga 3 munkanap eltelte után ismételhető, a szükséges díj befizetésével. Ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követően, – a következő vizsgához – rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

3. Az előírt alkalmassági vizsgálatok
Egészségi alkalmasság: 1-es csoportú alkalmassági vizsgálat. (házi orvos)
4. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
a. A vezetői engedély átvételének feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása. Az alapvető ismeretek elsajátítását a Magyar Vöröskereszt igazolja. Az Igazolást tanfolyammentes vizsgával, egyénileg is meg lehet szerezni. A tanfolyamot igény szerint, iskolánk szervezetten is lebonyolítja.
b. Elsősegély tanfolyam és vizsga díja: 18.000 Ft
c. Az elsősegély-nyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják. Továbbá minden olyan jelentkező, aki 1969. július 1-je és1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „Trolibusz” kategóriára jármű vezetői engedélyt szerzett, továbbá aki 1984 után bármilyen vezetői engedélyt szerzett mentesül alóla.
5. A jármű vezetői tanfolyam tantárgyai, kötelező minimális óraszámok, óradíjak.

Elmélet összesen: 22óra 35.000 Ft
ebből:
Közlekedési ismeretek 14óra
Járművezetés elmélete 4óra
Szerkezeti és Üzemeltetési ismeretek 4óra
Elméleti vizsga 1óra 4.600
Vezetési gyakorlat 27 óra 6.000 Ft 162.000 Ft
ebből:
Járműkezelés 10óra
Városi vezetés 11óra
Országúti vezetés 5óra
Vizsga összesen 1 óra
Járműkezelési vizsga 15 perc 4.700 Ft
Forgalmi vizsga 40 perc 11.000 Ft

a. Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.
b. A fent megjelölt óraszámok mindenki számára kötelezőek, a sikeres vizsga érdekében, az oktatás további órákkal kiegészíthető.
6. Mentesítések:
A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan ügyfelet, aki a magyar nyelvet nem beszéli. A tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített ügyfél felkészítésében iskolánk az ügyféllel kötött külön megállapodás alapján közreműködik.
7. A képzéshez biztosított járművek
a. A gyakorlati oktatáshoz járművet biztosítunk, de kiképezzük a hallgatót a saját járművén is. Ebben az esetben a jármű tulajdonosával szerződést kötünk a jármű oktatási és vizsgázási célú igénybevételére.
b. A gyakorlati oktatáshoz és vizsgáztatáshoz olyan motorkerékpár szükséges amely, legalább a 600 cm³ és legalább 50 kW teljesítményű.
c. A gyakorlati oktatásban vezethető napi óraszám 2 óra/nap, a főoktatásban napi 4 óra (két részletben, minimum 1 óra szünet közbeiktatásával.) A főoktatás és vizsga helyszíne Cegléd város. A rutinpályán maximum három fő, a forgalomban egyidejűleg két fő oktatása történik.
8. A hiányzás pótlása és annak költsége
A kötelezően előírt minimális óraszámot az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell, vizsgára csak ezt követően írható ki. Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell. Elegendő, ha az ügyfél egy másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz

A gyakorlati oktatás pótóra díja megegyezik az alapóradíjjal.

9. Az ügyfél jogai és kötelezettségei
Az ügyfél jogai:
a. A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
b. A vállalási feltételekben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
c. A képzést megszakítani, az oktatás nem teljesített részének tandíját visszakérni és az elvégzettekről igazolást kérni.
d. Az elméleti képzés mulasztását a következő tanfolyamon ingyenesen pótolni.
e. Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját, és a váltás helyét az oktatóval.
f. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját az illetékes oktatóval,vagy az iskolavezetővel.
g. Oktatót választani, és oktatócserét kérni.
h. Az oktatás megkezdése előtt 24 órával lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
i. Panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést kérni.
j. Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdésekben.
Az ügyfél kötelessége:
a. a foglalkozásokon, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni.
Gyakorlati oktatás és vizsga során kötelező ruházat:
– bukósisak, szemüveg (a sisak kialakításától függően)
– Protektoros nadrág és protektoros kabát
– Protektoros kesztyű
– magas szárú, zárt cipő vagy csizma
b. Foglalkozásokon az emberi normákat megtartani kulturáltan viselkedni és aktívan közreműködni.
c. A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani, valamint a tandíjat előre megfizetni.
d. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat minden esetben követni. (Különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató és a tanuló rádió adó-vevővel tartja a kapcsolatot)
e. A munkavédelmi előírásokat betartani.
f. A megbeszélt és időben le nem mondott gyakorlati vezetési órákon megjelenni.
g. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik, ha a tanuló ezután sem jelenik meg, köteles az óradíjat megfizetni.
h. Késés esetén az oktatóra legfeljebb 20 percet várni.
i. Vizsga esetén a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni távolmaradását.
10. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja
Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon, három példányban kell beadni. A nyomtatványt iskolánk biztosítja és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki. Az igazolás kiállításának határideje 10 nap.
11. A képzőszerv jogai és kötelezettségei
A képző szervnek joga van:
a. A tandíjhoz, melyet az ügyfélnek előre meg kell fizetnie.
b. Három, havonta tandíjat emelni.
c. A tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben történő lemondásához, megváltoztatásához.
d.A már kijelölt oktató helyett – alapos indok esetén – másik oktatót biztosítani.
e. A jelölt felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni.
f. A munkavédelmi előírások megtartását a tanulóktól megkövetelni.
A képzőszerv köteles:
a. A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfeleket a vállalási feltételekről.
b. A vállalási feltételekben meghatározottakat betartani.
c. A tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni.
d. Egyeztetni az ügyfelekkel az elméleti és a gyakorlati foglalkozások időpontját és a vizsgaidőpontokat.
e. Oktató választási lehetőséget biztosítani és annak eleget tenni
f. Az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani.
g. Az ügyfél által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni.
h. Az ügyfél kérelmére a képzést megszakítani és másik képzőszerv felé a szükséges igazolásokat kiadni.
i. A képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban előírtakat betartani.

12.Vizsgadíjak, vezető engedély átvétele:
b. A vizsgadíjakat az ügyfél a képzőszervnél fizeti be, melyet a képző szerv a Közlekedés Felügyelőség részére továbbít.
c.A jármű vezetői engedélyt a sikeres vizsga napjától számítva, három munkanap elteltével a lakóhely szerint illetékes okmányiroda állítja ki. Szükséges bemutatni az orvosi alkalmassági egy példányát, már meglévő vezetői engedélyt, elsősegély kártyát és személyi igazolványt. A vezetői engedélyt az Okmányiroda a kérelmező részére, első jogosítvány esetében díjtalan, ezt követően minden újabb engedély 4000 Ft.
Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására, be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási engedélyét). Nem követelik meg a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
d. A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. Az ilyen vezető 2 évig, utast nem szállíthat.

13. A felügyeletet ellátó szervek:
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály.1138 Budapest, Váci út 188.

A képzés felügyeletét ellátók, címe és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, nonprofit Kft. Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság. Elérhetősége: 1182 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Járművezető Vizsgáztatás.
1141 Budapest Komócsy u 17-19
Tel.: 06-1-460-2214

Ügyfél fogadási idő: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8,00-12,00 ——- ——– 8,00-12,00 ———-
13,00-14,30 ——- ——– 13,00-14,30 ———-

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
2700 Cegléd Dohány u 31
Tel: 06-53-311-741

Ügyfél fogadási idő: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8,00-12,00 8,00-12,00 8,00-12,00 ——- 8,00-12,30
13,00-15,30 13,00-15,30 13,00-15,30 ——- ———

Gépjármű vezetői engedély megszerzéséhez, a KRESZ vizsgán az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt be kell mutatni, egyébként, a további vizsgák nem lehetségesek.

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván Janik András E.V. Autósiskolája.