B kategória

Tanfolyam tájékoztató „B” kategória

I. Cégadatok

 1. Képzőszerv neve: Janik András E . V. Autósiskolája
 2. Cím: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/a
 3. Telefon: 30-492-7514
 4. Adószám:63008474-1-33
 5. e-mail: abonyi.autosiskola@t-online.hu
 6. Iskolavezető: Janik András
 7. Felnőttképzés Nyilvántartási Száma: 00412-2008
 8. Ügyfélfogadó címe: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/a
 9. Ügyfél fogadási idő: Péntek de: 8-12ig du: 13-17ig Oktatási helyszínek:
 10. Elméleti oktatás: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/a
 11. Tanpálya: 2700 Cegléd Trombitás u 9
 12. Gyakorlati oktatás váltási helye: Tanulóval egyeztetett helyszínen
  III.Tájékoztató a képzési szolgáltatásokról és a vizsgára bocsátás feltételeiről
 13. Az ügyfélfogadás rendje
  a. Jármű vezetői tanfolyamra iskolánk ügyfél-szolgálati irodájában, telefonon, illetve tanfolyamindítás meghirdetésekor lehet jelentkezni. Ezeken a helyeken veheti át a szükséges nyomtatványokat, és itt kap részletes tájékoztatást a képzésről, és a vizsgára bocsátás feltételeiről.
 14. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei
  a. Minden induló tanfolyam esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
  b. Nyomtatványok kitöltése: Tanfolyam indításakor, illetve az ügyfél-szolgálati irodában a jelentkezéskor az elektronikus adatlapot az iskolavezető kitölti, a kinyomtatott példányt a tanuló saját kezűleg aláírja.
  c. A tanulónak bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy a 8. általános iskolát sikeresen befejezte
  d. Tandíjbefizetés készpénzzel, az iskolavezetőnél lehetséges.
  e. Életkor szerint, tanfolyamra csak az vehető fel, aki külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte.

Beiskolázás: 16,5 év betöltése
Elméleti vizsga: 16 ¾ év betöltése
Forgalmi vizsga: 17. év betöltése

f. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették. Továbbá szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit (bizonyítvány, orvosi alkalmassági igazolás) az iskolavezetőnek leadta, illetve a tandíjat és vizsgadíjat befizette. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes,ez időn belül a teljes gyakorlati képzést sikeres vizsgával kell befejezni. kettő éven túl a teljes tanfolyamot ismételni kell.
A számítógépes elméleti vizsga helye: KAV Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont (Cegléd,Dohány u. 31.)
g. Sikertelen elméleti vizsga esetén a pótvizsga 5 munkanap eltelte után, ismételhető.
h. Gyakorlati vizsga forgalmi vizsgatárgyból áll, vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Sikertelen gyakorlati vizsga 3 munkanap eltelte után ismételhető, a szükséges díjak befizetése után. Ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követően, – a következő vizsgához – rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

 1. Az előírt alkalmassági vizsgálatok:
  Egészségi alkalmasság: Első fokú, 1. csoportú alkalmassági vizsgálat. (házi orvosi)
 2. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja
  a. A vezetői engedély átvételének feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása. Az alapvető ismeretek elsajátítását a Magyar Vöröskereszt igazolja. Az Igazolást tanfolyammal és vizsgával, egyénileg is meg lehet szerezni. A tanfolyamot igény szerint, iskolánk szervezetten is lebonyolítja.
  b. Elsősegély tanfolyam és vizsga díja: 20.000 Ft
  c. Az elsősegély-nyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják. Továbbá minden olyan jelentkező, aki 1969. július 1-je és1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „Trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriákban közúti járművezetői jogosultságot szerzett, az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása után mentesül alóla
 3. A járművezetői tanfolyam tantárgyai, kötelező minimális óraszámok, óradíjak.

Elmélet összesen: 28 óra 35.000 Ft
Közlekedési ismeretek: 20 óra
Járművezetés elmélete : 6 óra
Szerkezeti és Üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Elméleti Vizsga: 55 perc 4.600 Ft

Vezetési gyakorlat: 30 óra 8.000 Ft/óra 240.000 Ft
Alapoktatás: 9 óra
Városi vezetés: 14 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
Forgalmi vizsga 50 perc vizsgadíj: 11.000 Ft

a. Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

b. A fent megjelölt óraszámok mindenki számára kötelezőek, a sikeres vizsga érdekében, az oktatás további órákkal kiegészíthető.

 1. Mentesítések
  A mozgáskorlátozott, és siket, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített ügyfél felkészítésében iskolánk az ügyféllel kötött külön megállapodás alapján – kérésére – közreműködik.
 2. A képzéshez biztosított járművek
  a. A vezetési gyakorlat: Kia Ceed 1,6 TDI, Volkswagen Golf 1,6 TDI, Volkswagen Golf 1.9 TDI, Volkswagen 1,6 TDI gépkocsikkal a tanuló választása szerint történik.
  b. A gyakorlati alapoktatásban vezethető napi óraszám 2 óra/nap, a főoktatásban napi 4 óra (két részletben, minimum 1 óra szünet közbeiktatásával.) A főoktatás Cegléd városban történik, a vizsga helyszíne Cegléd város.
 3. A hiányzás pótlása és annak költségei
  a. A kötelezően előírt minimális óraszámot az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell, vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.
  b. Az elméleti tanfolyamról a hiányzást, pót foglalkozással szükséges kiegészíteni, amiért általában külön díjat fizetni nem kell.
  c. A gyakorlati oktatás pótdíja megegyezik az alapóradíjjal.
 4. Az ügyfél jogai és kötelezettségei
  Az ügyfél jogai:
  a. A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
  b. A vállalási feltételekben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
  c. A képzést megszakítani, az oktatás nem teljesített részének tandíját visszakérni és az elvégzettekről igazolást kérni.
  d. Az elméleti képzés mulasztását a következő tanfolyamon ingyenesen pótolni.
  e. Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját, és a váltás helyét az oktatóval.
  f. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját az arra illetékes oktatóval, illetve az iskolavezetővel.
  g. Oktatót választani, és oktatócserét kérni.
  h. Az oktatás megkezdése előtt 24 órával lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
  i. Panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést kérni.
  j. Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdésekben.
  Az ügyfél kötelessége:
  a. A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni.
  b. Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
  c. A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani, valamint a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
  d. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat minden esetben követni.
  e. A munkavédelmi előírásokat betartani.
  f. A megbeszélt és időben le nem mondott gyakorlati vezetési órákon megjelenni.
  g. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik, ha az ügyfél ezután sem jelenik meg, köteles az óradíjat megfizetni.
  h. Késés esetén az oktatóra legfeljebb 20 percet várni.
  i. Vizsga esetén a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni távolmaradását.
 5. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja
  Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon, három példányban kell beadni. A nyomtatványt iskolánk biztosítja és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki. Az igazolás kiállításának határideje 10 nap.
 6. A képzőszerv jogai és kötelezettségei
  A képző szervnek joga van:
  a. A tandíjhoz, melyet az ügyfélnek előre meg kell fizetnie.
  b. Három havonta tandíjat emelni.
  c. A tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben történő lemondásához, megváltoztatásához.
  d. A már kijelölt oktató helyett – alapos indok esetén – másik oktatót biztosítani.
  e. A jelölt felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni.
  f. A munkavédelmi előírások megtartását a tanulóktól megkövetelni.
  A képzőszerv köteles:
  a. A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfeleket a vállalási feltételekről.
  b. A vállalási feltételekben meghatározottakat betartani.
  c. A tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni.
  d. Egyeztetni az ügyfelekkel az elméleti és a gyakorlati foglalkozások időpontját, valamint a vizsga-időpontokat.
  e. Oktató választási lehetőséget biztosítani.
  f. Az ügyfél által kért oktatót biztosítani.
  g. Az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani.
  h. Az ügyfél által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni.
  i. Az ügyfél írásbeli kérelmére a képzést megszakítani és másik képzőszerv felé a szükséges igazolásokat kiadni.
  j. A képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban előírtakat betartani.
 7. Vizsgadíjak:
  A vizsgadíjakat az ügyfél a képzőszervnél fizeti be, melyet a képző szerv a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége részére továbbít.
  b. Vezetői engedély átvétele:
  c.A járművezetői engedélyt a sikeres vizsga napjától számítva, három munkanap elteltével a lakóhely szerint illetékes okmányiroda állítja ki. Szükséges bemutatni az orvosi alkalmassági egy példányát, már meglévő vezetői engedélyt, elsősegély kártyát és személyi igazolványt. A vezetői engedélyt az Okmányiroda a kérelmező részére, első jogosítvány esetében díjtalan, ezt köve-tően minden újabb engedély 4000Ft. Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására, be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási engedélyét). Nem követelik meg a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
  d. A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. Az ilyen vezető 18. életévének betöltése napjáig járművet csak Magyarországon vezethet, a kiadástól számított 2 évig, kisteherautóval illetve személygépkocsival pótkocsit nem vontathat.
 8. A felügyeletet ellátó szervek:

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály.
1138 Budapest, Váci út 188.

A képzés felügyeletét ellátók, címe és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, nonprofit Kft. Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság.
Elérhetősége: 1182 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Járművezető Vizsgáztatás.
1141 Budapest Komócsy u 17-19
Tel.: 06-1-460-2214

Ügyfél fogadási idő: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8,00-12,00 ——- ——– 8,00-12,00 ———-
13,00-14,30 ——- ——– 13,00-14,30 ———-

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
2700 Cegléd Dohány u 31
Tel: 06-53-311-741

Ügyfél fogadási idő: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8,00-12,00 8,00-12,00 8,00-12,00 ——- 8,00-12,30
13,00-15,30 13,00-15,30 13,00-15,30 ——- ———

Gépjármű vezetői engedély megszerzéséhez, a KRESZ vizsgán az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt be kell mutatni, egyébként, a további vizsgák nem lehetségesek.

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván Janik András E.V. Autósiskolája.