Tanuló jogai és kötelességei

 1. Az ügyfél jogai és kötelezettségei
  Az ügyfél jogai:
  a. A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
  b. A vállalási feltételekben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
  c. A képzést megszakítani, az oktatás nem teljesített részének tandíját visszakérni és az elvégzettekről iga-zolást kérni.
  d. Az elméleti képzés mulasztását a következő tanfolyamon ingyenesen pótolni.
  e. Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját, és a váltás helyét az oktatóval.
  f. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját az arra illetékes oktatóval, illetve az iskolavezetővel.
  g. Oktatót választani, és oktatócserét kérni.
  h. Az oktatás megkezdése előtt 24 órával lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
  i. Panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést kérni.
  j. Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdésekben.
  Az ügyfél kötelessége:
  a. a foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelen-ni.
  b. Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kultúráltan viselkedni, azokon aktívan közremű-ködni.
  c. A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani, valamint a tandíjat minden esetben előre megfi-zetni.
  d. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat minden esetben követni.
  e. A munkavédelmi előírásokat betartani.
  f. A megbeszélt és időben le nem mondott gyakorlati vezetési órákon megjelenni.
  g. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik, ha az ügyfél ezután sem jelenik meg, kö-teles az óradíjat megfizetni.
  h. Késés esetén az oktatóra legfeljebb 20 percet várni.
  i. Vizsga esetén a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő mó-don igazolni távolmaradását.
 2. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja
  Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon, három pél-dányban kell beadni. A nyomtatványt iskolánk biztosítja és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazo-lást adunk ki. Az igazolás kiállításának határideje 10 nap.
 3. A képzőszerv jogai és kötelezettségei
  A képző szervnek joga van:
  a. A tandíjhoz, melyet az ügyfélnek előre meg kell fizetnie.
  b. Három havonta tandíjat emelni.
  c. A tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben történő lemondásához, megváltoztatásához.
  d. A már kijelölt oktató helyett – alapos indok esetén – másik oktatót biztosítani.
  e. A jelölt felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni.
  f. A munkavédelmi előírások megtartását a tanulóktól megkövetelni.
  A képzőszerv köteles:
  a. A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfeleket a vállalási feltételekről.
  b. A vállalási feltételekben meghatározottakat betartani.
  c. A tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni.
  d. Egyeztetni az ügyfelekkel az elméleti és a gyakorlati foglalkozások időpontját, valamint a vizsga-időpontokat.
  e. Oktató választási lehetőséget biztosítani.
  f. Az ügyfél által kért oktatót biztosítani.
  g. Az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani.
  h. Az ügyfél által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni.
  i. Az ügyfél írásbeli kérelmére a képzést megszakítani és másik képzőszerv felé a szükséges igazolásokat kiadni.
  j. A képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban előírtakat betartani.