AM kategória

Tanfolyam tájékoztató „AM” KATEGÓRIA

I. Cégadatok:

 1. Képzőszerv neve: Janik András E.V. Autósiskolája
 2. Cím: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/a
 3. Telefon: 06-30/492-7514
 4. Adószám: 63008474-1-33
 5. e-mail: abonyi.autosiskola@t-onlie.hu
 6. Iskolavezető: Janik András
 7. Felnőttképzés Nyilvántartási Szám: 00412-2008
 8. Ügyfélfogadó címe: 2740 Abony Nagykörös út 10/a
 9. Ügyfélfogadási idő: Péntek de 8-12ig. du 13-17ig
  II. Oktatási helyszínek
 10. Elméleti oktatás: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/a
 11. Tanpálya: 2700 Cegléd Trombitás u 9 sz
 12. Gyakorlati oktatás váltási helye: Alapoktatás eseté a tanpálya, főoktatáskor pedig a tanulóval egyeztetett helyszínen

III. Tájékoztató a képzési szolgáltatásokról és a vizsgára bocsátás feltételeiről:

 1. Az ügyfélfogadás rendje
  a. Jármű vezetői tanfolyamra iskolánk ügyfél-szolgálati irodájában, telefonon, az autósiskola honlapján illetve tanfolyamindításkor lehet jelentkezni. Ezeken a helyeken veheti át a szükséges nyomtatványokat, és itt kap részletes tájékoztatást a képzésről, és a vizsgára bocsátás feltételeiről.
 2. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:
  a. Minden induló tanfolyam esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban tanuló) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
  b. Nyomtatványok kitöltése: Tanfolyam indításakor, illetve az ügyfél-szolgálati irodában a jelentkezéskor az elektronikus adatlapot az iskolavezető kitölti, és a kinyomtatott példányt a tanuló saját kezűleg aláírja.
  c. Tandíjbefizetés készpénzzel, az iskolavezetőnél történik.
  d. Életkor szerint, tanfolyamra csak az vehető fel, aki külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte.

Beiskolázás:13,5 év betöltése
Elméleti vizsga: 13 ¾ év betöltése
Járműkezelési vizsga: 14 év betöltése
Forgalmi vizsga: 14. év betöltése

e. Az iskolai végzettségre nincs előírás, elegendő, ha a jelentkező írni és olvasni tud.
f. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették. Továbbá szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit (felnőttképzési szerződés és meghatalmazást) az iskolavezetőnek leadta, illetve a tandíjat és vizsgadíjat befizette. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, ez időn belül a teljes gyakorlati képzést sikeres vizsgával be kell fejezni. A számítógépes elméleti vizsga helye: KAV Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont (2700 Cegléd, Dohány u. 31.)
g. Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsga 5 munkanap eltelte után, a szükséges vizsgadíj befizetése után ismételhető.
h. Gyakorlati vizsga jármű kezelési és forgalmi vizsgatárgyakból áll, s vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Forgalmi vizsga csak sikeres jármű kezelési vizsga után tehető le. Sikertelen gyakorlati vizsga 3 munkanap eltelte után ismételhető, a szükséges díjak befizetése után.

 1. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
  a. A vezetői engedély átvételének feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása. Az alapvető ismeretek elsajátítását a Magyar Vöröskereszt igazolja. Az Igazolást tanfolyammentes vizsgával, egyénileg is meg lehet szerezni. A tanfolyamot igény szerint, iskolánk szervezetten is lebonyolítja.
  b. Elsősegély tanfolyam és vizsgadíj: 18.000 Ft
  c. Az elsősegély-nyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.
 2. A jármű vezetői tanfolyam tantárgyai, kötelező minimális óraszámok, óradíjak.

Elmélet: 16 óra 25.000 Ft
Közlekedési ismeretek:12 óra
Járművezetés elmélete: 4 óra
KRESZ Vizsga: 35 perc 4.600 Ft

Vezetési gyakorlat:11 óra automata és sebesség váltós motorral 5.000 Ft/óra összesen: 55.000 Ft
Járműkezelés: 4 óra
Városi vezetés: 6 óra
Vizsga összesen 1 óra
Jármű kezelési vizsga: 15 perc 3.600 Ft
Forgalmi vizsga: 30 perc 3.600 Ft

a. Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből,
a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.
b. A fent megjelölt óraszámok mindenki számára kötelezőek, a sikeres vizsga érdekében, az oktatás további órákkal kiegészíthető.
c. A forgalmi vizsga fontos feltétele, hogy a kiskorú vizsgázó rendelkezzen a vizsgához szükséges szülői (törvényes képviselői) beleegyezéssel, engedéllyel.

 1. Mentesítések:
  A mozgáskorlátozott, siket vagy aki a magyar nyelvet nem beszéli tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól kérésére az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanuló felkészítésében iskolánk külön megállapodás alapján – kérésére – közreműködik.
 2. A képzéshez biztosított járművek:
  a. A gyakorlati oktatáshoz járművet biztosítunk, melynek típusa: Motowell Robogó, Romet Pony motorkerékpárok. Lehetőség van saját járművel is amennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelel. Ebben az esetben a jármű tulajdonosával szerződést kötünk a jármű oktatási és vizsgázási célú igénybevételére.
  b. A gyakorlati oktatáshoz és vizsgáztatáshoz bármely kétkerekű segédmotoros kerékpár megfelel, ami 25 km/ó sebességre képes de nem gyorsabb mint 45 km/ó. Hengerűrtartalom nem nagyobb, mint az 50 ccm
  c. A gyakorlati oktatásban vezethető napi óraszám 2 óra/nap. A főoktatás és vizsga helyszíne Cegléd város. Az alapoktatásban három a főoktatásban egyidejűleg két fő tanulhat.
 3. A hiányzás pótlása és annak költségei:
  a. A kötelezően előírt minimális óraszámot az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell, vizsgára csak ezt követően írható ki a tanuló.
  b. Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell. Elegendő, ha az ügyfél egy másik tanfolyam megfelelő órájára bemegy.
  c. A gyakorlati oktatás pót óra díja, megegyezik az alapóradíjjal.
 4. Az tanuló jogai és kötelezettségei:
  A tanuló jogai:
  a. A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
  b. A vállalási feltételekben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
  c. A képzést megszakítani, az oktatás nem teljesített részének tandíját visszakérni és az
  elvégzettekről igazolást kérni.
  d. Az elméleti képzés mulasztását a következő tanfolyamon ingyenesen pótolni.
  e. Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját, és a váltás helyét az oktatóval.
  f. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját az oktatóval, illetve az iskolavezetővel.
  g. Oktatót választani, és oktatócserét kérni.
  h. Az oktatás megkezdése előtt 24 órával lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
  I. Panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést kérni.
  j. Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdésekben.

A tanuló kötelessége:
a. A foglalkozásokon, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni.

Gyakorlati oktatás és vizsga során kötelező ruházat:

 • bukósisak, szemüveg (a sisak kialakításától függően)
 • Protektoros nadrág és protektoros kabát
 • Protektoros kesztyű
 • magas szárú, zárt cipő vagy csizma

b. Az emberi normákat megtartani, kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
c. Az iskolai és pénzügyi rendet betartani, valamint a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
d. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat minden esetben követni. (Különösen
fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató és a tanuló rádió adó-vevővel tartja a kapcsolatot)
e. A munkavédelmi előírásokat betartani.
f. A megbeszélt és időben le nem mondott gyakorlati vezetési órákon megjelenni.
g. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik, ha az ügyfél ezután sem jelenik meg, köteles az óradíjat megfizetni.
h. Késés esetén az oktatóra legfeljebb 20 percet várni.
i. Vizsga esetén a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni távolmaradását.

 1. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja
  Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon, három példányban kell beadni. A nyomtatványt iskolánk biztosítja és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki. Az igazolás kiállításának határideje 10 nap.
 2. A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
  A képző szervnek joga van:
  a. A tandíjhoz, melyet az ügyfélnek előre meg kell fizetnie.
  b. Háromhavonta, tandíjat emelni.
  c. A tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben történő lemondásához, megváltoztatásához.
  d. A már kijelölt oktató helyett – alapos indok esetén – másik oktatót biztosítani.
  e. A jelölt felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni.
  f. A munkavédelmi előírások megtartását a tanulóktól megkövetelni.
  A képzőszerv köteles:
  a. A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfeleket a vállalási feltételekről.
  b. A vállalási feltételekben meghatározottakat betartani.
  c. A tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni.
  d. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati foglalkozások időpontját, valamint a vizsgaidőpontokat.
  e. Oktató választási lehetőséget biztosítani.
  f. Az ügyfél által kért oktatót biztosítani.
  g. Az oktatáshoz kultúrált környezetet és körülményeket biztosítani.
  h. Az ügyfél által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni.
  i. Az ügyfél kérelmére a képzést megszakítani és másik képzőszerv felé a szükséges
  igazolásokat kiadni.
  j. A képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban előírtakat betartani.
 3. Vizsgadíjak, vezető engedély átvétele:

b. A vizsgadíjakat az ügyfél a képzőszervnél fizeti be, melyet a képző szerv a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelőség részére továbbít.
c.A jármű vezetői engedélyt a sikeres vizsga napjától számítva, három munkanap elteltével a lakóhely szerint illetékes okmányiroda állítja ki. Szükséges bemutatni elsősegély kártyát és személyi igazolványt. A vezetői engedélyt az Okmányiroda a kérelmező részére, első jogosítvány esetében díjtalan, ezt követően minden újabb engedély 4000 Ft. Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására, be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási engedélyét). Nem követelik meg a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.

 1. A felügyeletet ellátó szervek:
  Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály.1138 Budapest, Váci út 188.

A képzés felügyeletét ellátók, címe és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, nonprofit Kft. Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság. Elérhetősége: 1182 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Járművezető Vizsgáztatás.
1141 Budapest Komócsy u 17-19
Tel.: 06-1-460-2214

Ügyfél fogadási idő: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8,00-12,00 ——- ——– 8,00-12,00 ———-
13,00-14,30 ——- ——– 13,00-14,30 ———-

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
2700 Cegléd Dohány u 31
Tel: 06-53-311-741

Ügyfél fogadási idő: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8,00-12,00 8,00-12,00 8,00-12,00 ——- 8,00-12,30
13,00-15,30 13,00-15,30 13,00-15,30 ——- ———

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván
Janik András E.V. Autósiskolája.